หลักสูตรที่เปิดสอน
    
ระดับปริญญาตรี
คณะและสาขาที่เปิดสอนภาคปกติภาคพิเศษ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
      เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)G01G02
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)M01,M03,M05 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)M02 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งทางทะเล)M04 
คณะวิทยาการจัดการ
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน)R01(หลักสูตรเก่า)R09
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)R02R08
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)R03R11
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)R04R07
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)R05R10
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)R13R12
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์)R14R15
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการลงทุน)R16(หลักสูตรใหม่)R17
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)S05S06
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)S08 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)S09S10
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)S03 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)S01 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)S11 
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)S18 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)T02(หลักสูตรเก่า) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)T03(หลักสูตรเก่า) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)T04(หลักสูตรเก่า) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)T07 (หลักสูตรเก่า) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) T08(หลักสูตรเก่า)
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)T05 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)T12(หลักสูตรใหม่) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)T13(หลักสูตรใหม่) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)T14(หลักสูตรใหม่) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)T17(หลักสูตรใหม่) 
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต) T18(หลักสูตรใหม่)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2555)- 

ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะและสาขาที่เปิดสอนภาคปกติภาคพิเศษ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
      เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) MBE
      เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(ธุรกิจการเกษตร) MAB
คณะวิทยาการจัดการ
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม แผน ก) XJ80
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม แผน ข) XJ80
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก)XD26 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1)XE06 
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2)XE06 
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ก แบบ ก2) XE70
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ข) XE70
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก 2) XE55
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี แผน ข) XE55
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 1)XE28 
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก แบบ ก 2)XE28 
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2)XE29 
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2) XE56
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ข) XE56