ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 จ.24 ธ.ค.61–อา.13 ม.ค.62 -วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร (นิสิตต้องชำระเงินก่อนอย่างน้อย 1 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดได้)
- นิสิตที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา และอนุมัติจากคณบดี และนำส่งที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
- นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพ และ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคถัดไปได้)
2 จ.24 ธ.ค.61–ศ.18 ม.ค.62 - นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน
3 - - วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
4 ศ.4 ม.ค.62 - สำหรับนิสิตรหัส 54 -58 (ชั้นปีที่4-8)
5 ส.5 ม.ค.62 - สำหรับนิสิตรหัส 59 (ชั้นปีที่ 3)
6 อ.6 ม.ค.62 - สำหรับนิสิตรหัส 60 (ชั้นปีที่ 2)
7 จ.7 ม.ค.62 - สำหรับนิสิตรหัส 61 (ชั้นปีที่ 1)
8 อ.8 ม.ค.62 - วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และ เลือกเสรี” สำหรับนิสิตทุกคณะ(ลงทะเบียนเรียนรอบแรก)
9 พฤ.10 - ศ.11 ม.ค.62 - วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือที่ยังลงทะเบียนเรียนไม่ครบ หรือเปิดให้ลงเพิ่ม”(ลงทะเบียนเรียนรอบสอง) สำหรับนิสิตทุกคณะ
10 อา. 13 ม.ค.62 - วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์
11 จ. 14 ม.ค. 62 - วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน)
- วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ (นิสิตต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อนการลงทะเบียนเรียน 1 วันทำการ)
12 จ. 14 – ศ. 25 ม.ค. 62 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันที่กำหนด
- วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา(Add/Drop) หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อเขียนคำร้องขออนุญาตการลงทะเบียนเรียน โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารยผู้สอน และอนุมัติโดยคณบดี ในช่วงเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา และนำส่งที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 วิทยบริการ (วันสุดท้ายปิดรับเอกสารคำร้องเวลา 16.00 น.)
13 จ. 28 ม.ค.62 - วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มก. พ.ศ.2559
- วันเริ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ทุกคณะวิชา
14 จ. 28 ม.ค.–อ.12 ก.พ. 62 - วันบันทึกจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
15 ศ.8 –อ. 12 ก.พ 62 - วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00น.)
16 พ. 13 ก.พ. 62 - วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาล่าช้า โดยขอเอกสารแบบฟอร์มใบขอจบการศึกษา ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
17 จ.4 –ศ. 8 มี.ค. 62 - นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตครั้งที่ 1 (มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
18 ส. 9 – อา 17 มี.ค. 62 - วันสอบกลางภาค
19 จ. 18 มี.ค. 62 - อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
20 พฤ.14 มี.ค.62 - วันสุดท้ายของการขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
21 พ.27 – อา. 31 มี.ค.62 - วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00น.)
22 ศ. 3 พ.ค.62 - วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอถอนรายวิชาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
23 จ. 6 – อา.12 พ.ค.62 - นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต ครั้งที่ 2 (มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้)
- อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
24 ศ. 10 พ.ค .62 - วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา
25 ศ. 10 พ.ค .62 - วันสุดท้ายของการสอนนิสิตปริญญาตรี นิสิตภาคปกติ
26 อา 12 พ.ค. 62 - วันสุดท้ายของการสอนนิสิตปริญญาตรี นิสิตภาคพิเศษ
27 จ. 13 –ศ. 24 พ.ค. 62 - วันสอบไล่
28 ส.25 – อา.26 พ.ค.62 (เฉพาะนิสิตรหัส59 หลักสูตร 4ปี) - วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-Exam) (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
29 จ. 27 พ.ค. 62 - วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา)
30 ศ.7 มิ.ย.62 - วันสุดท้ายของการของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561 ภายในเวลา 24.00 น. พร้อมพิมพ์เอกสารใบรายงานคะแนน (KU5) ส่งที่งานบริการการศึกษา ในวันถัดไปภายในเวลา 16.30 น.
31 จ.10 มิ.ย.62 - อาจารย์ดูสรุปผลการประเมินการสอนของนิสิตผ่านเว็บ ครั้งที่ 2
32 ศ. 17 มิ.ย. 62 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษาปีการศึกษา 2561
33 อ. 25 มิ.ย.62 - วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์
34 ศ. 5 ก.ค. 62 - วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ I และ N หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนนF) โดยอัตโนมัติ
35 พฤ. 25 ก.ค. 62 - วันสุดท้ายของการงาน มคอ.7 ออนไลน์