ภาคเรียน:
:ปีการศึกษา:
ลำดับ วันที่ กำหนดการ
1 อ. 29 พ.ค. 61 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิตสำหรับนิสิตรหัส 58 -57 (ปี3-4) และนิสิตรหัส 56 -54 (ปี5-7)
2 พ. 30 พ.ค. 61 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 60 -59 (ปี1-2)
3 พฤ. 31 พ.ค. 61 -วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต สำหรับนิสิตทุกคณะวิชา
4 ศ. 1 – อา. 3 มิ.ย. 61 -วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกคณะวิชา โดยพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Bill payment) ในระบบสารสนเทศของสิต และชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุทุกสาขา
(หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะโมฆะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
5 จ. 4 มิ.ย. 61 -วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)
-วันเริ่มคิดคำนวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
6 จ. 4 – ศ. 8 มิ.ย.61 -วันเริ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ การคำนวนค่าปรับนับจากวันที่ 12 วันที่นิสิตมารับใบแจ้งชำระเงิน
-วันเริ่มลงทะเบียนเรียนล่าช้า
-วันเริ่มการเพิ่ม / ถอนรายวิชาลงทะเบียนเรียน โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
7 ศ. 8 มิ.ย.61 -วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า โดยติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ทุกคณะวิชา
-วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และการขอเพิ่ม / ถอนรายวิชา ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต เฉพาะนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว
8 จ. 11 มิ.ย. 61 -วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศของนิสิต ทุกคณะวิชา
9 จ. 11 มิ.ย –อ.3 ก.ค. 61 -วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
หลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต
10 จ.25 –พ.27 มิ.ย. 61 -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W” ในใบรายงานผลการศึกษาพร้อมพิมพ์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา16.30น.)
11 พ. 4 ก.ค. 61 -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาล่าช้าโดยขอเอกสารแบบฟอร์มใบขอจบการศึกษา ได้ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ
12 พฤ. 12 ก.ค. 61 -วันสุดท้ายของการสอน
-วันสุดท้ายของการส่งใบขอจบการศึกษาถึงงานบริการการศึกษา
13 ศ. 13 – อา. 15 ก.ค. 61 -วันสอบไล่
14 จ. 16 ก.ค. 61 -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา)
15 อ.24 ก.ค. 61 -วันสุดท้ายการส่งคะแนนสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2561
16 พ.25 ก.ค. 61 -วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
17 ศ.24 ส.ค. 61 -วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนนที่ I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนั้นให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนนF) โดยอัติโนมัติ